Przemysław Paczos

Zastępca Kierownika Sekcji ds. projektów BRIdge w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Koordynator Projektu BRIdge VC, którego celem jest stworzenie publiczno-prywatnych instrumentów finansowych typu Venture Capital, wspierający prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz komercjalizację ich wyników, poprzez finansowanie ryzyka w formie inwestycji kapitałowych w MŚP realizujące innowacyjne projekty. Specjalista w zakresie finansowania i rozliczania projektów naukowo-badawczych, zajmuje się problematyką komercjalizacji i transferu wiedzy do gospodarki.